سوالات اجتماعی نوبت دوم کلاس دوم راهنمایی

«باسمه تعالی                  

نام :                                                                                                                                                                    تاریخ امتحان :  20/03/1389           

نام خانوادگی :                                                                                                                                                       مدت امتحان: 60 دقیقه

نام آموزشگاه :                                                            سئوالات امتحان دوم راهنمایی                                                  

شماره صندلی :                                                              درس :  اجتماعی                                        تعداد صفحات : 2      تعداد سئوالات : 26

ردیف

سئوال

بارم

1

در جاهای خالی کلمه مناسب قرار دهید؟

الف) به خانواده و گروه دوستان ...................................... می گویند.

ب) به پولهایی که مردم برای نگهداری به بانک می سپارند ......................... می گویند.

ج) شما در ابتدای هر سال تحصیلی با پرداخت حق بیمه کارتی به نام .................................. دریافت می کنید.

د) به کلیه چیزهائیکه اشخاص برای یکدیگر می فرستند ............................ می گویند

 

2

 

2

گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

الف) کدام مؤسسه برای جبران خسارتهای مالی بوجود آمده است ؟

   ا- بانک ÿ           2- هلال احمر ÿ               3- بیمه  ÿ                   4-پست ÿ

ب) انسان با کدام وسیله می تواند پیچیده ترین مفاهیم و احساسات را به دیگران منتقل کند؟

  1- تلفن ÿ               2- رادیو ÿ                           3- زبان  ÿ                      4- ماهواره ÿ

ج) در کدام نوع سپرده بانک شخص را در سود بدست آمده شریک می کند؟

 1- پس انداز ÿ              2- جاری ÿ         3- سرمایه گذاری  ÿ      4- 1 و 2 ÿ

د) کدام مورد از ویژگیهای گروه اولین نیست؟

 1-تعداد افراد کم ÿ   2  - روابط عاطفانه   ÿ     3-روابط صمیمی ÿ      4- ارائه خدمت ÿ

2

4

صحیح یا غلط بودن گزینهای زیر را مشخص کنید؟

الف) در زمان گذشته بیشتر نیازهای انسان توسط مؤسسات برطرف می شد؟                                               ص   ÿ           غ ÿ

ب) بهترین ابزارهای ارتباطی ابزارهایی هستند که منظور ما را بهتر و سریعتر منتقل کنند؟                                ص  ÿ            غ ÿ                                                        

ج) غریزه در انسانها بر خلاف حیوانات قویتر است ؟                                                                           ص  ÿ           غ  ÿ

5/1

5

سئوالات تشریحی :

1-  گروه را تعریف کنید؟

 

 

1

2- چرا انسانها در گذشته قبیله ها را تشکیل می دادند ؟ (سه/3 مورد)

 

 

75/.

3- کدام نیازهای اساسی انسان تنها در خانواده رفع می شود ؟ (دو/2 مورد)

 

 

1

(1)

ردیف

سئوال

بارم

5

 

4- مردم در گذشته از چه راههایی با هم داد و ستد( مبادله) می کردند؟

 

5/.

5- دو مورد از خصوصیات بانک را بنویسید؟

 

1

6- انواع مرسولات را نام برده یک مورد را به دلخواه توضیح دهید؟

 

 

5/1

7- در گذشته چه کسانی بر اجرای قوانین و مقررات نظارت می کردند؟(چهار/4 مورد)

 

1

8- پست را تعریف کنید؟

 

1

9-  انسان و حیوان چه تفاوتی از جهت ارتباط با دیگران دارند؟

 

1

10- تمبر را تعریف کنید؟

 

1

11- همدلی امروزه به چه صورتی انجام می گیرد؟

 

1

12- سازمان جوانان هلال احمر چگونه سازمانی است؟

 

1

13- دو/2 مورد از وظایف ما نسبت به راهنمایی و رانندگی را بنویسید؟

 

1

14- در گذشته مردم چگونه زباله های خود را دفع می کردند؟ (سه/3 مورد)

 

75/.

15- چه کالاهایی در آفریقا و هندوستان به عنوان کالای واسطه انتخاب شده بود؟

1

                        موفق باشید%                                                                                                   

 

(2)

/ 0 نظر / 16 بازدید