سوالات جغرافیا نوبت دوم کلاس دوم

«باسمه تعالی                  

نام :                                                                                                                                           تاریخ امتحان :  16/03/1389           

نام خانوادگی :                                                                                                                             مدت امتحان: 60 دقیقه

نام آموزشگاه :                                                            سئوالات امتحان دوم راهنمایی                                                  

شماره صندلی :                                                              درس :  جغرافیا                                        تعداد صفحات : 2      تعداد سئوالات : 26

ردیف

سئوال

بارم

1

در جاهای خالی کلمه مناسب قرار دهید؟

الف) بلندترین کوهها و پست ترین نقاط در ...................................... واقع شده اند.

ب) دین ......................... به سه/3 مذهب بزرگ تقسیم می شود .

ج) یکی از جزایر مهم اقیانوسیه کشور.................... است.

د) برخی جغرافیدانها دو قاره ای آسیا و اروپا را یک قاره دانسته و آن را ............................. گفته اند. 

 

2

 

2

گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

الف) یکی از بنادر مهم قاره استرالیا می باشد ؟   ا- نیویورکÿ           2- سیدنی ÿ              3- شیکاگو  ÿ             4- العیون ÿ

ب) یکی از کشورهای صنعتی اروپا می باشد؟ 1- ژاپن  ÿ                 2- کانادا ÿ               3- آلمان  ÿ              4- کره   ÿ

ج) بزرگترین بیابان جهان که در قاره آفریقا قرار دارد؟ 1- ندادا ÿ          2- کالاهاری  ÿ        3- صحرا  ÿ          4- گبی ÿ

د) آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی دارای چه نوع آب و هوایی است؟

1- جنگلهای گرمسیری ÿ                  2- توندارا  ÿ                       3- جنگلهای پهن برگ ÿ                     4- تایگا ÿ

2

3

صحیح یا غلط بودن گزینهای زیر را مشخص کنید؟

الف) قاره قطب جنوب سرزمینی غیر مسکونی و دست نخورده می باشد؟                                               ص   ÿ           غ ÿ

ب)به منطقه جنوبی که اروپا در آن چین خوردگیها رشته و کوههای بلند وجود دارد اروپای پیر می گویند؟      ص  ÿ            غ ÿ                                                        

ج) کانال پاناما اقیانوس اطلس را به آرام مرتبط می کند ؟                                                                ص  ÿ            غ  ÿ

د) اهرام مصر و سواحل زیبای کناره دریای مدیترانه از جاذبه های جهانگردی آسیا می باشد؟                    ص  ÿ            غ  ÿ

2

4

رابطه گزینه های زیر را مشخص کنید؟

                                          جنوب شرق آسییا                              پنبه

                                         مدیترانه                                          زیتون

                                         استوا                                            کاکائو

                                        نیل در مصر                                     برنج

2

5

سئوالات تشریحی :

1- اثرات مثبت و منفی بادهای موسمی را بنویسید

1

2- دلتا چگونه بوجود می آید؟

1

3- چرا هوای سرزمینهای جنوبی آسیا در بیشتر روزهای سال گرم است؟

5/.

(1)

ردیف

سئوال

بارم

5

4- آفریقای سبز کجاست؟

1

5- ویژگیهای آب و هوای اقیانوسی کدام است؟

تابستان -                                                        زمستان -

1

6- چه عواملی باعث پیشرفت کشورهای آمریکای شمالی شده است؟(دو/2مورد)

 

1

7- آیس برگ را تعریف کنید؟

 

1

8- آب و هوای نیوزلند چگونه است؟

5/.

9- اقیانوسیه را تعریف کنید؟

1

10- دو/2  فرهنگ متفاوت آمریکا را نام ببرید و در هر قسمت آمریکا با چه زبانی صحبت می کنند؟

 

1

11- علت وجود بیابانها در آمریکا چیست؟

 

5/.

12- نام دو کشور اروپایی که دارای آب و هوای مدیترانه می باشد؟

5/.

7

نقشه گنگ زیر را کامل کنید؟

2

1- سد

2- جزیره

3- مدار

4- رود

5- کوه

6- دریا

7- بندر

8- بیابان

                        موفق باشید%                                                                                                                                          

(2)

/ 0 نظر / 7 بازدید