سوالات تعلیمات اجتماعی نوبت دوم کلاس اول

«باسمه تعالی                  

نام :                                                                   

نام خانوادگی :                                                                          مدت امتحان: 60 دقیقه

نام آموزشگاه :                                                                                                                                         سئوالات امتحان اول راهنمایی                                                  

شماره صندلی :                                                                  درس :  اجتماعی                                        تعداد صفحات : 2      تعداد سئوالات : 25

ردیف

سئوال

بارم

1

در جاهای خالی کلمه مناسب قرار دهید؟

الف) به گروههایی که ما داوطلب عضویت در آن هستیم، گروههای...................................... نام دارد.

ب) کسی که سرپرستی و هدایت یک گروه را بر عهده دارد ......................... می گویند .

ج) انسانهادر طول زندگی از طریق ................... و تجربیات خود توانایی ها و .................................. گوناگونی را کسب می کنند.

 

2

 

2

گزینه صحیح را انتخاب کنید؟

الف) اولین کسی را که در زندگی شناخته اید ؟ ا- پدر ÿ                2- مادر ÿ                 3- خواهر  ÿ                4- برادر ÿ

ب) فروش تولیدات خانگی و خرید وسایل مورد نیاز خانواده را انجام می دهد؟ 1- مادر  ÿ    2- دختر ÿ    3- پسر  ÿ       4- پدر   ÿ

ج) این سخن از کیست؟ هر کس تنها به رأی خویش تکیه کند هلاک شود؟

 1- حضرت محمد(ص) ÿ           2- حضرت علی(ع) ÿ         3- امام صادق(ع)  ÿ      4- هیچکدام ÿ

د) انجمن اسلامی که یک گروه سیاسی، مذهبی است جزء کدام گروهها می باشد؟ 1-محله ÿ  2- دوستان   ÿ  3- کلاس ÿ   4- مدرسه ÿ

2

4

صحیح یا غلط بودن گزینهای زیر را مشخص کنید؟

الف) اندیشه های انسان ها در انجام کارهای متفاوت یکسان است؟                                               ص   ÿ           غ ÿ

ب) پایگاه بسیج معمولاً در مساجد محل یا در کنار آنها قرار دارند؟                                            ص  ÿ               غ ÿ                                                        

ج) خانواده اولین گروهی است که به رفع نیازهای ما می پردازد ؟                                               ص  ÿ             غ  ÿ

د) ما برای رفع نیازهای جسمی (غیر مادی) با جهان خارج از خود رابطه برقرار می کنیم؟                 ص  ÿ              غ  ÿ

2

5

سئوالات تشریحی :

1- به چه گروههایی گروه موفق می گویند؟

 

 

1

2- دو/2 مورد از ویژگی افرادی که می شود با آنها مشورت کرد را بنویسید ؟

 

 

5/.

3- دو/2 موررد از ویژگیهای ما در گروه را بنویسید ؟

 

 

1

4- از خود گذشتگی را تعریف کنید؟

 

1

(1)

ردیف

سئوال

بارم

 

5- در برابر سختیها و مشکلات چه کارهایی باید کرد؟(سه/3 مورد)

 

 

75/.

6- دو/2 مورد از وظایف رهبر نسبت به اعضای گروه را بنویسید؟

 

 

1

7- افرادی که دارای برنامه هستند چه ویژگیهایی دارند؟ (دو/2 مورد)

 

1

8- انواع نیازها را نام ببرید و هر کدام چگونه برطرف می شوند؟

 

1

9-  اگر مدتی از خانواده خود دور شوید برای رفع دلتنگی از چه راههایی استفاده می کنید؟(سه/3 مورد)

 

75/.

10- هدفهای مشترک خانواده کدامند؟

 

1

11- دو مورد از نتایج احساس مسئولیت را بنویسید؟

1

12- اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟

نقش:

احساس مسئولیت:

5/1

6

رابطه گزینه های زیر را مشخص کنید؟

همکاری                                                تبادل نظر

مشورت                                                 ایثار

از خود گذشتگی                                      یاری

                                                          دلسوزی

2

 

موفق باشید%                                                                                                   

(2)

/ 2 نظر / 15 بازدید
من

چند تا عکس هم بذارین بد نیست

من

چند تا عکس هم بذارین بد نیست